การจัดส่ง การจัดส่ง
  • ฟรี ค่าจัดส่งเมื่อซื้อสินค้า 1,500 บาทขึ้นไป
  • ในเขตกทม. จะทำการจัดส่งภายในวันทำการถัดไป
  • ต่างจังหวัด จะทำการจัดส่งภายใน 3-4 วันทาการ
  • *ในช่วงเทศกาล ระยะเวลาการจัดส่งจะนานกว่าปกติ
  • *พื้นที่ห่างไกลนอกเขตเมืองอาจต้องใช้เวลาจัดส่งเพิ่มเติม
  • *Mizuno สามารถจัดส่งตามที่อยู่จัดส่งที่เป็นที่บ้านหรือสานักงานเท่านั้น
รายละเอียดการส่งสินค้า
ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า
เวลา:
วันจันทร์ - ศุกร์
9.00 น.- 18.00 น.
เว้นวันหยุดราชการ
เบอร์โทร: